สัมมนา “The new ISO/IEC 17025 : 2017”

Location:Hilton Sukhumvit Bangkok
Phone:061-632-6222

Measurementsociety, FLUKE และ Measurementasia ได้เชิญ MR.Jeff Gust ตำแหน่งหัวหน้านักมาตรวิทยาของ FLUKE มาบรรยาย โดยจัดให้มีขึ้นที่ห้อง Grand Ballroom โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท 24 ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 – 12:00 น. โดยมีการบรรยายสรุปเป็นภาษาไทยและไม่มีค่าใช้จ่าย

Posted in .